مجلس خبرگان مجلسی بدون اصطکاک و تنش است/خبرگان الگوی سایر نهادها باشد

مجلس خبرگان مجلسی بدون اصطکاک و تنش است/خبرگان الگوی سایر نهادها باشد

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: هدف مجلس خبرگان عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن است.

مجلس خبرگان مجلسی بدون اصطکاک و تنش است/خبرگان الگوی سایر نهادها باشد

(image)

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: هدف مجلس خبرگان عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن است.
مجلس خبرگان مجلسی بدون اصطکاک و تنش است/خبرگان الگوی سایر نهادها باشد

اس ام اس جدید