مجلس الزاما نباید هر چه دولت گفت تائید کند/ نماینده نمی‌شوم چون تملق بلد نیستم

دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تریبون آزاد دانشجویی نظرات خود را پیرامون انتخابات ۷ اسفند بیان کردند.