مجلس آینده چند درصد اصولگرا، اصلاح‌طلب یا اعتدالگراست؟

این روزها با اتمام کار انتخابات همه منتظرند تا ببینند مجلس دهم با چه آرایش سیاسی کار خود را آغاز خواهد کرد.