مجلس آینده مجلسی متکثر خواهد بود

مجلس آینده مجلسی متکثر خواهد بود

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور گفت: مجلس آینده مجلسی پرچالش، تا حدودی شبیه مجلس پنجم و احتمالا مجلسی متکثر خواهد بود 

مجلس آینده مجلسی متکثر خواهد بود

(image)

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور گفت: مجلس آینده مجلسی پرچالش، تا حدودی شبیه مجلس پنجم و احتمالا مجلسی متکثر خواهد بود 
مجلس آینده مجلسی متکثر خواهد بود

اخبار دنیای تکنولوژی

هنر