مجلس، اقدام بحرین در لغو تابعیت «شیخ قاسم» را محکوم می‌کند/ این کار، نشان رفتار سبک‌سرانه بحرین است

مجلس، اقدام بحرین در لغو تابعیت «شیخ قاسم» را محکوم می‌کند/ این کار، نشان رفتار سبک‌سرانه بحرین است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام بحرین در لغو تابعیت «شیخ قاسم»، یادآور یاوه گویی‌های شاه نگون‌بخت ایران است.

مجلس، اقدام بحرین در لغو تابعیت «شیخ قاسم» را محکوم می‌کند/ این کار، نشان رفتار سبک‌سرانه بحرین است

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام بحرین در لغو تابعیت «شیخ قاسم»، یادآور یاوه گویی‌های شاه نگون‌بخت ایران است.
مجلس، اقدام بحرین در لغو تابعیت «شیخ قاسم» را محکوم می‌کند/ این کار، نشان رفتار سبک‌سرانه بحرین است

اخبار دنیای دیجیتال