مجازات سنگین برای ۱۹ جوان شیعه بحرینی

مجازات سنگین برای ۱۹ جوان شیعه بحرینی

یک منبع قضایی اعلام کرد دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه از احکام حبس سنگین از جمله حبس ابد برای ۱۹ جوان شیعه بحرینی در دو مورد خشونت علیه پلیس خبر داد.

مجازات سنگین برای ۱۹ جوان شیعه بحرینی

(image)

یک منبع قضایی اعلام کرد دادگاهی در بحرین روز پنجشنبه از احکام حبس سنگین از جمله حبس ابد برای ۱۹ جوان شیعه بحرینی در دو مورد خشونت علیه پلیس خبر داد.
مجازات سنگین برای ۱۹ جوان شیعه بحرینی

دانلود موزیک