مبارزات آیت‌الله بروجردی با فرقه ضاله بهائیت +سند

مبارزات آیت‌الله بروجردی با فرقه ضاله بهائیت +سند

آیت‌الله بروجردی همواره نسبت به همدستی رژیم منحوس پهلوی با بهائیت اظهار تاسف كرده و هشدار می‌داد و در شرایط حساس اقدام به صدور فتوا علیه این فرقه ضاله می‌كرد.

مبارزات آیت‌الله بروجردی با فرقه ضاله بهائیت +سند

(image)

آیت‌الله بروجردی همواره نسبت به همدستی رژیم منحوس پهلوی با بهائیت اظهار تاسف كرده و هشدار می‌داد و در شرایط حساس اقدام به صدور فتوا علیه این فرقه ضاله می‌كرد.
مبارزات آیت‌الله بروجردی با فرقه ضاله بهائیت +سند

فیلم سریال آهنگ