«مایکل مورل» شبیه به داعشی ها صحبت می‌کند

«مایکل مورل» شبیه به داعشی ها صحبت می‌کند

سخنگوی رسمی وزارت خارجۀ روسیه، پیشنهادِ معاون سابق سیا درباره کشتن روس ها و ایرانی ها در سوریه را مشابه خطابه های داعش دانست.

«مایکل مورل» شبیه به داعشی ها صحبت می‌کند

(image)

سخنگوی رسمی وزارت خارجۀ روسیه، پیشنهادِ معاون سابق سیا درباره کشتن روس ها و ایرانی ها در سوریه را مشابه خطابه های داعش دانست.
«مایکل مورل» شبیه به داعشی ها صحبت می‌کند

مدلینگ