ماهاتیر محمد باز هم تنش آفرین شد/ دولت، پادشاه و سایر سلاطین این کشور را در حبس خانگی نگهداشته

ماهاتیر محمد باز هم تنش آفرین شد/ دولت، پادشاه و سایر سلاطین این کشور را در حبس خانگی نگهداشته

اظهارت ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی در مورد نحوه رفتار دولت این کشور با پادشاه و سایر سلاطین این کشور تنش آفرین شد.

ماهاتیر محمد باز هم تنش آفرین شد/ دولت، پادشاه و سایر سلاطین این کشور را در حبس خانگی نگهداشته

(image)

اظهارت ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی در مورد نحوه رفتار دولت این کشور با پادشاه و سایر سلاطین این کشور تنش آفرین شد.
ماهاتیر محمد باز هم تنش آفرین شد/ دولت، پادشاه و سایر سلاطین این کشور را در حبس خانگی نگهداشته

میهن دانلود