مانع آلوده شدن فضای آموزشی با پوشش‌های نامناسب شوید

مانع آلوده شدن فضای آموزشی با پوشش‌های نامناسب شوید

جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی بهار مشهد در نامه‌ای به ریاست این موسسه بیان کردند: دانشگاه باید منشأ انتشار اندیشه های نو و کارخانه تولید فرهنگ یک مرز و بوم باشد، لطفا مانعی در برابر بی نظمی که مهم ترین مصداق آن حضور دانشجویان با پوشش های نامناسب در برخی رشته هاست، شوید.

مانع آلوده شدن فضای آموزشی با پوشش‌های نامناسب شوید

(image)

جمعی از دانشجویان موسسه آموزش عالی بهار مشهد در نامه‌ای به ریاست این موسسه بیان کردند: دانشگاه باید منشأ انتشار اندیشه های نو و کارخانه تولید فرهنگ یک مرز و بوم باشد، لطفا مانعی در برابر بی نظمی که مهم ترین مصداق آن حضور دانشجویان با پوشش های نامناسب در برخی رشته هاست، شوید.
مانع آلوده شدن فضای آموزشی با پوشش‌های نامناسب شوید

اخبار دنیای دیجیتال