مالزی به دنبال صنعت هسته‌ای/ انتشار دائره المعارف در مورد انرژی هسته ای برای اقناع مردم

مالزی به دنبال صنعت هسته‌ای/ انتشار دائره المعارف در مورد انرژی هسته ای برای اقناع مردم

سازمان انرژی اتمی مالزی برای اقناع افکار عمومی در مورد انرژی صلح آمیز هسته ای با همکاری موسسه زبان و ادبیات مالایی دایره المعارفی در زمینه علم و فناوری هسته ای منتشر می کند.

مالزی به دنبال صنعت هسته‌ای/ انتشار دائره المعارف در مورد انرژی هسته ای برای اقناع مردم

(image)

سازمان انرژی اتمی مالزی برای اقناع افکار عمومی در مورد انرژی صلح آمیز هسته ای با همکاری موسسه زبان و ادبیات مالایی دایره المعارفی در زمینه علم و فناوری هسته ای منتشر می کند.
مالزی به دنبال صنعت هسته‌ای/ انتشار دائره المعارف در مورد انرژی هسته ای برای اقناع مردم

گوشی موبایل