لواندوفسکی جانشین رونالدو خواهد شد!

اگر این خبر واقعیت داشته باشد، باید شاهد یک تابستان بسیار داغ در فوتبال اروپا باشیم.