لزوم شناسایی و انسداد گلوگاه‌های قاچاق

لزوم شناسایی و انسداد گلوگاه‌های قاچاق

معاون اول رئیس جمهور گفت: ضروری است تا برای حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق در دستورکار قرار گیرد و لازم است علاوه بر برخوردهای انتظامی و امنیتی گلوگاه‌های قاچاق شناسایی شود.

لزوم شناسایی و انسداد گلوگاه‌های قاچاق

(image)

معاون اول رئیس جمهور گفت: ضروری است تا برای حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق در دستورکار قرار گیرد و لازم است علاوه بر برخوردهای انتظامی و امنیتی گلوگاه‌های قاچاق شناسایی شود.
لزوم شناسایی و انسداد گلوگاه‌های قاچاق

خرید vpn و socks

شهرداری