لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی نرسید

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی نرسید

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مخالفان و موافقان با طرح مباحث خود در رابطه با ایجاد مناطق آزادی و اقتصادی، متأسفانه به جمع‌بندی و خروجی مطلوبی نرسیدند.

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی نرسید

(image)

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مخالفان و موافقان با طرح مباحث خود در رابطه با ایجاد مناطق آزادی و اقتصادی، متأسفانه به جمع‌بندی و خروجی مطلوبی نرسیدند.
لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی نرسید

بازی