كنفرانس فنآوري اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار می‌شود

كنفرانس ملي فنآوري اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم با هدف رشد و توسعه دانش در شاخه‌هاي علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار می‌شود.