قوانین محیط زیست بازدارنده نیست

محمدباقر الفت اعلام کرد: اخیرا احکام را در حوزه محیط زیست با جدیت در محاکم دنبال می‌کنیم اما آمار ارتکاب جرم در حوزه محیط زیست کاهش نیافته‌اند.