قرار بود استخدام شوم، گوجه‌فروش شدم!

قرار بود استخدام شوم، گوجه‌فروش شدم!
جایگاه نخبه‌های کشور در کجای نظام است و آیا سهمش بیکاری و دیدن بدعهدی‌هاست؟! آیا سهم بچه‌های من، بیکاری پدرشان است؟ چرا بعضی از نماینده‌ها می‌گویند ما حریف وزیر نمی‌شویم؟

قرار بود استخدام شوم، گوجه‌فروش شدم!

جایگاه نخبه‌های کشور در کجای نظام است و آیا سهمش بیکاری و دیدن بدعهدی‌هاست؟! آیا سهم بچه‌های من، بیکاری پدرشان است؟ چرا بعضی از نماینده‌ها می‌گویند ما حریف وزیر نمی‌شویم؟
قرار بود استخدام شوم، گوجه‌فروش شدم!