قرارداد بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه و خودروسازان ممنوع می‌شود

انعقاد قرارداد صدور بیمه نامه شخص ثالث بین شرکت های بیمه و خودروسازان ممنوع می‌شود.