فقط به دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد/ خوابگاه متاهلی نداریم

فقط به دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد/ خوابگاه متاهلی نداریم
دانشگاه شهید بهشتی به داوطلبان علوم ریاضی و فنی دارای نمره کل ۸۰۰۰ و بالاتر و داوطلبان سایر گروه‌ها که دارای نمره کل ۷۵۰۰ و بالاتر هستند، خوابگاه می‌دهد.

فقط به دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد/ خوابگاه متاهلی نداریم

دانشگاه شهید بهشتی به داوطلبان علوم ریاضی و فنی دارای نمره کل ۸۰۰۰ و بالاتر و داوطلبان سایر گروه‌ها که دارای نمره کل ۷۵۰۰ و بالاتر هستند، خوابگاه می‌دهد.
فقط به دانشجویان روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد/ خوابگاه متاهلی نداریم