فعالیت ۸۷ شهردار خوابگاه در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ تکمیل طرح صنعتی‌سازی آشپزخانه‌های دانشگاهی

فعالیت ۸۷ شهردار خوابگاه در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ تکمیل طرح صنعتی‌سازی آشپزخانه‌های دانشگاهی

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۸۷ شهردار خوابگاه مشغول به فعالیت هستند.

فعالیت ۸۷ شهردار خوابگاه در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ تکمیل طرح صنعتی‌سازی آشپزخانه‌های دانشگاهی

(image)

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۸۷ شهردار خوابگاه مشغول به فعالیت هستند.
فعالیت ۸۷ شهردار خوابگاه در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ تکمیل طرح صنعتی‌سازی آشپزخانه‌های دانشگاهی