فعالیت‌های جهادی سبکی مدیریتی بر اساس گفتمان انقلاب هستند

فعالیت‌های جهادی سبکی مدیریتی بر اساس گفتمان انقلاب هستند

مدیر قرارگاه جهادی صاحب الامر(عج) گفت: کار جهادی یک گفتمان انقلابی و سبک مدیریتی است و مسئولین باید بدانند که امروزه جهادگران ما به طور تخصصی وارد میدان شده‌اند.

فعالیت‌های جهادی سبکی مدیریتی بر اساس گفتمان انقلاب هستند

(image)

مدیر قرارگاه جهادی صاحب الامر(عج) گفت: کار جهادی یک گفتمان انقلابی و سبک مدیریتی است و مسئولین باید بدانند که امروزه جهادگران ما به طور تخصصی وارد میدان شده‌اند.
فعالیت‌های جهادی سبکی مدیریتی بر اساس گفتمان انقلاب هستند

wolrd press news