فضای مجازی و نفوذ ماهواره تاثیرات مخربی بر روی خانواده ها گذاشته است

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی لرستان گفت: فضای مجازی و نفوذ ماهواره تاثیرات مخربی بر روی خانواده ها گذاشته است.