فتاح: طرح پرداخت الکترونیکی صدقات اجرا می‌شود

فتاح: طرح پرداخت الکترونیکی صدقات اجرا می‌شود
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: با همکاری اپلیکیشن‌های مختلف و همچنین اپراتورهای تلفن‌های همراه طرح پرداخت صدقات به صورت الکترونیکی در اولویت برنامه‌های این نهاد قرار دارد.

فتاح: طرح پرداخت الکترونیکی صدقات اجرا می‌شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: با همکاری اپلیکیشن‌های مختلف و همچنین اپراتورهای تلفن‌های همراه طرح پرداخت صدقات به صورت الکترونیکی در اولویت برنامه‌های این نهاد قرار دارد.
فتاح: طرح پرداخت الکترونیکی صدقات اجرا می‌شود