فائزه هاشمی و اطرافیانش دارای تفکر پرانتز باز هستند/ هتک حرمت شادی صدر یادآور اهانت جریان فتنه درعاشورای سال ۸۸ بود

فائزه هاشمی و اطرافیانش دارای تفکر پرانتز باز هستند/ هتک حرمت شادی صدر یادآور اهانت جریان فتنه درعاشورای سال ۸۸ بود

منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم گفت: نوع تفکر حاکم بر خانم فائزه هاشمی و اطرافیانش به گونه ای است که ما از آن به عنوان تفکر پرانتز باز یاد می‌کنیم.

فائزه هاشمی و اطرافیانش دارای تفکر پرانتز باز هستند/ هتک حرمت شادی صدر یادآور اهانت جریان فتنه درعاشورای سال ۸۸ بود

(image)

منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم گفت: نوع تفکر حاکم بر خانم فائزه هاشمی و اطرافیانش به گونه ای است که ما از آن به عنوان تفکر پرانتز باز یاد می‌کنیم.
فائزه هاشمی و اطرافیانش دارای تفکر پرانتز باز هستند/ هتک حرمت شادی صدر یادآور اهانت جریان فتنه درعاشورای سال ۸۸ بود