غیبت مخالفان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی جلسه را به تعطیلی کشاند

غیبت مخالفان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی جلسه را به تعطیلی کشاند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم تشکیل امروز کمیسیون متبوعش گفت: علت عدم حضور اعضا تعمدی بود چرا که افراد غایب، مخالفان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی بودند.

غیبت مخالفان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی جلسه را به تعطیلی کشاند

(image)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم تشکیل امروز کمیسیون متبوعش گفت: علت عدم حضور اعضا تعمدی بود چرا که افراد غایب، مخالفان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی بودند.
غیبت مخالفان طرح تحول نظام بانکداری اسلامی جلسه را به تعطیلی کشاند

خرید بک لینک

دانلود سرا