غفلت از رشد افسارگسیخته مدارس غیردولتی/ از ۱۲ میلیون دانش آموز ۱ میلیون نخبه هستند

غفلت از رشد افسارگسیخته مدارس غیردولتی/ از ۱۲ میلیون دانش آموز ۱ میلیون نخبه هستند

معاون سابق آموزش متوسطه گفت: در ۲ سال اخیر حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز در تعدادی از مدارس دولتی تحت عناوین مختلف به مدارس غیردولتی سپرده شد.

غفلت از رشد افسارگسیخته مدارس غیردولتی/ از ۱۲ میلیون دانش آموز ۱ میلیون نخبه هستند

(image)

معاون سابق آموزش متوسطه گفت: در ۲ سال اخیر حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز در تعدادی از مدارس دولتی تحت عناوین مختلف به مدارس غیردولتی سپرده شد.
غفلت از رشد افسارگسیخته مدارس غیردولتی/ از ۱۲ میلیون دانش آموز ۱ میلیون نخبه هستند

فروش بک لینک

car