علی‌رغم میلم برای حضور در کمیسیون اجتماعی به فرهنگی رفتم

علی‌رغم میلم برای حضور در کمیسیون اجتماعی به فرهنگی رفتم

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: با توجه به نیازهای فرهنگی ما در شرایط کنونی بر آن شدم به کمیسیون فرهنگی بروم و آنجا را تقویت کنم.

علی‌رغم میلم برای حضور در کمیسیون اجتماعی به فرهنگی رفتم

(image)

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: با توجه به نیازهای فرهنگی ما در شرایط کنونی بر آن شدم به کمیسیون فرهنگی بروم و آنجا را تقویت کنم.
علی‌رغم میلم برای حضور در کمیسیون اجتماعی به فرهنگی رفتم