علاقه شاهزاده چارلز برای انجام سفر به ایران

علاقه شاهزاده چارلز برای انجام سفر به ایران

یک نشریه انگلیسی نوشت ولیعهد این کشور قصد دارد در پاییز سال جاری به ایران سفر کند.

علاقه شاهزاده چارلز برای انجام سفر به ایران

(image)

یک نشریه انگلیسی نوشت ولیعهد این کشور قصد دارد در پاییز سال جاری به ایران سفر کند.
علاقه شاهزاده چارلز برای انجام سفر به ایران

خبرگذاری اصفحان

ورزشی