عرضه پسته در راه بورس کالا

عرضه پسته در راه بورس کالا
در جلسه‌ای برای عرضه پسته در بورس کالا تصمیم گیری و مقرر شد از ظرفیت‌های بانک کشاورزی برای رونق این محصول در بورس کالا استفاده شود.

عرضه پسته در راه بورس کالا

در جلسه‌ای برای عرضه پسته در بورس کالا تصمیم گیری و مقرر شد از ظرفیت‌های بانک کشاورزی برای رونق این محصول در بورس کالا استفاده شود.
عرضه پسته در راه بورس کالا