عراقچی: سناریوهای پیشنهادی نقض احتمالی برجام را به هیات نظارت داده ایم

عراقچی: سناریوهای پیشنهادی نقض احتمالی برجام را به هیات نظارت داده ایم

 رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت : وزارت امور خارجه سناریوهای پیشنهادی خود در صورت نقض احتمالی برجام از سوی هر یک از کشورهای ۱+۵ را تدوین و در اختیار هیات نظارت بر اجرای برجام قرار داده است.

عراقچی: سناریوهای پیشنهادی نقض احتمالی برجام را به هیات نظارت داده ایم

(image)

 رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت : وزارت امور خارجه سناریوهای پیشنهادی خود در صورت نقض احتمالی برجام از سوی هر یک از کشورهای ۱+۵ را تدوین و در اختیار هیات نظارت بر اجرای برجام قرار داده است.
عراقچی: سناریوهای پیشنهادی نقض احتمالی برجام را به هیات نظارت داده ایم

دانلود موزیک