عدم شفافیت قراردادهای نفتی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌هاست

عدم شفافیت قراردادهای نفتی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌هاست

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: عدم شفافیت قراردادهای نفتی IPC به خاطر موضوع محرمانه بودن حتی برای نمایندگان مجلس در شرایط پسا برجام، باعث افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها می‌شود.

عدم شفافیت قراردادهای نفتی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌هاست

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: عدم شفافیت قراردادهای نفتی IPC به خاطر موضوع محرمانه بودن حتی برای نمایندگان مجلس در شرایط پسا برجام، باعث افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها می‌شود.
عدم شفافیت قراردادهای نفتی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌هاست

هنر