عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد

با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد

(image)

با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان