عباس کیارستمی بستری شد

عباس کیارستمی بستری شد

کیارستمی در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی، با نظر پزشکان معالج در بیمارستان بستری شده است.

عباس کیارستمی بستری شد

(image)

کیارستمی در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی، با نظر پزشکان معالج در بیمارستان بستری شده است.
عباس کیارستمی بستری شد

اسکای نیوز

استخدام ایران