ظریف و یک فروند موشک در صفحه اینستاگرام محسن رضایی

ظریف و یک فروند موشک در صفحه اینستاگرام محسن رضایی

موشک های ایران بازدارنده اند و اگر آن ها را از دست بدهیم به ما حمله خواهند کرد.

ظریف و یک فروند موشک در صفحه اینستاگرام محسن رضایی

(image)

موشک های ایران بازدارنده اند و اگر آن ها را از دست بدهیم به ما حمله خواهند کرد.
ظریف و یک فروند موشک در صفحه اینستاگرام محسن رضایی

بک لینک