ظریف: اگر سال ۵۹ موشک داشتیم صدام جرات حمله نداشت

ظریف: اگر سال ۵۹ موشک داشتیم صدام جرات حمله نداشت

 وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: اگر در زمان حمله صدام به ایران دارای موشک بودیم، می توانست جرات این کار را از وی بگیرد و یا حداقل حملات کور وی را به مردم غیر نظامی کاهش دهد.

ظریف: اگر سال ۵۹ موشک داشتیم صدام جرات حمله نداشت

(image)

 وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: اگر در زمان حمله صدام به ایران دارای موشک بودیم، می توانست جرات این کار را از وی بگیرد و یا حداقل حملات کور وی را به مردم غیر نظامی کاهش دهد.
ظریف: اگر سال ۵۹ موشک داشتیم صدام جرات حمله نداشت

روزنامه ایران

خبر اسلامی