ظرفیت خوابگاهی اعلام شده از سوی سازمان سنجش را تکذیب می‌کنم

ظرفیت خوابگاهی اعلام شده از سوی سازمان سنجش را تکذیب می‌کنم
معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد: دانشگاه شهرکرد هنوز هیچ‌گونه ظرفیتی نسبت به خوابگاه‌های این دانشگاه اعلام نکرده است.

ظرفیت خوابگاهی اعلام شده از سوی سازمان سنجش را تکذیب می‌کنم

معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد: دانشگاه شهرکرد هنوز هیچ‌گونه ظرفیتی نسبت به خوابگاه‌های این دانشگاه اعلام نکرده است.
ظرفیت خوابگاهی اعلام شده از سوی سازمان سنجش را تکذیب می‌کنم