طیب‌نیا از کارخانه تولیدکننده چادر مشکی بازدید کرد

طیب‌نیا از کارخانه تولیدکننده چادر مشکی بازدید کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بازدید از کارخانه حجاب بهرام آباد تولید کننده انواع پارچه و چادر، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ترکیب محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای آن قرار گرفت.

طیب‌نیا از کارخانه تولیدکننده چادر مشکی بازدید کرد

(image)

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بازدید از کارخانه حجاب بهرام آباد تولید کننده انواع پارچه و چادر، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ترکیب محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای آن قرار گرفت.
طیب‌نیا از کارخانه تولیدکننده چادر مشکی بازدید کرد

میهن دانلود