طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

وزارت دفاع روسیه مکانیسمی را پیشنهاد داده است تا مانع از وقوع حوادث احتمالی بین نیروهای هوایی سوریه و آمریکا شود.

طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

(image)

وزارت دفاع روسیه مکانیسمی را پیشنهاد داده است تا مانع از وقوع حوادث احتمالی بین نیروهای هوایی سوریه و آمریکا شود.
طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

کیمیا دانلود