ضعف آمریکا در قبال ایران بی‌سابقه است

نامزد پر ادعا و حراف ریاست جمهوری آمریکا در اقدامی برای جلب بیشتر آرا مدعی اطلاع ایران از مکان نگهداری یکی از اتباع آمریکایی ناپدید شده این کشور در خاورمیانه شد.