صفتی که خداوند آن را برای همه پیامبران منفور شمرده است

صفتی که خداوند آن را برای همه پیامبران منفور شمرده است

امام علی(ع) داشتن صفتی را برای پیامبران و اولیای الهی از جانب خداوند منفور دانستند.

صفتی که خداوند آن را برای همه پیامبران منفور شمرده است

(image)

امام علی(ع) داشتن صفتی را برای پیامبران و اولیای الهی از جانب خداوند منفور دانستند.
صفتی که خداوند آن را برای همه پیامبران منفور شمرده است

خبر دانشجویی