صبر بیش از حد برای تحقق‌ برجام رکود را دو سال دیگر ادامه‌دار کرد

صبر بیش از حد برای تحقق‌ برجام رکود را دو سال دیگر ادامه‌دار کرد

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صبر بیش از حد برای تحقق‌ برجام، بسیاری از فرصت‌ها را از ما گرفت، گفت: آن انتظار باعث شد رکود دو سال دیگر ادامه یابد.

صبر بیش از حد برای تحقق‌ برجام رکود را دو سال دیگر ادامه‌دار کرد

(image)

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صبر بیش از حد برای تحقق‌ برجام، بسیاری از فرصت‌ها را از ما گرفت، گفت: آن انتظار باعث شد رکود دو سال دیگر ادامه یابد.
صبر بیش از حد برای تحقق‌ برجام رکود را دو سال دیگر ادامه‌دار کرد

فانتزی