شیخ عیسی قاسم شایسته جایزه صلح نوبل است

شیخ عیسی قاسم شایسته جایزه صلح نوبل است

سید حسن نصرالله در سخنان خود به مراسم چهلمین روز شهادت مصطفی بدرالدین از فرماندهان مقاومت گفت: در ابتدای به روح شهید مصطفی بدرالدین فرمانده جهادی بزرگ خود و همه برادران شهید درود می فرستیم.

شیخ عیسی قاسم شایسته جایزه صلح نوبل است

(image)

سید حسن نصرالله در سخنان خود به مراسم چهلمین روز شهادت مصطفی بدرالدین از فرماندهان مقاومت گفت: در ابتدای به روح شهید مصطفی بدرالدین فرمانده جهادی بزرگ خود و همه برادران شهید درود می فرستیم.
شیخ عیسی قاسم شایسته جایزه صلح نوبل است

عرفان دینی