شکست حزب مرکل در انتخابات منطقه‌ای آلمان

حزب آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در دو از سه ایالتی که انتخابات منطقه‌ای در آن برگزار شد، شکست خورده است.