شکستگی شانه؛ دومین حادثه شایع ارتوپدی

شانه دارای بافت پرخون است؛ به همین دلیل برای درمان شکستگی نمی‌توان این قسمت را گچ گرفت و تنها راه درمان بستن پانداژ دست فرد است به گونه‌ای که دست به سینه چسبیده و از گردن آویزان باشد.