شکایت علیه تبعیض جنسیتی در پلیس‌انگلیس

شکایت علیه تبعیض جنسیتی در پلیس‌انگلیس

یک افسر ارشد زن پلیس انگلیس روز سه شنبه، این سازمان را یک نیروی جنسیت گرا و پول پرست خواند و برای قربانیان زن جرایم ابراز نگرانی کرد.

شکایت علیه تبعیض جنسیتی در پلیس‌انگلیس

(image)

یک افسر ارشد زن پلیس انگلیس روز سه شنبه، این سازمان را یک نیروی جنسیت گرا و پول پرست خواند و برای قربانیان زن جرایم ابراز نگرانی کرد.
شکایت علیه تبعیض جنسیتی در پلیس‌انگلیس