شکایت، توقیف و قطع یارانه! روحانی اینگونه از رسانه‌های منتقد استقبال می‌کند!

شکایت، توقیف و قطع یارانه! روحانی اینگونه از رسانه‌های منتقد استقبال می‌کند!

ه‌ها و سانسور همیشه آخرین راه است. فقط آنهایی که به آخر خط رسیده‌اند بر رسانه‌ها تیغ می‌کشند. روشی که کارشناسان معتقدند این روزها دیگر فایده‌ای برای دولت ندارد.

شکایت، توقیف و قطع یارانه! روحانی اینگونه از رسانه‌های منتقد استقبال می‌کند!

(image)

ه‌ها و سانسور همیشه آخرین راه است. فقط آنهایی که به آخر خط رسیده‌اند بر رسانه‌ها تیغ می‌کشند. روشی که کارشناسان معتقدند این روزها دیگر فایده‌ای برای دولت ندارد.
شکایت، توقیف و قطع یارانه! روحانی اینگونه از رسانه‌های منتقد استقبال می‌کند!

خرم خبر