شهید محسن حججی اسماعیل زمان ما است + فیلم

شهید محسن حججی اسماعیل زمان ما است + فیلم
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: این آزمایش بزرگی برای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است؛ پدری که خود را آماده می‌کند عزیزترین و گرانبهاترین داشته خود را به قربانگاه ببرد، شهید محسن حججی اسماعیل زمان ما است.

شهید محسن حججی اسماعیل زمان ما است + فیلم

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: این آزمایش بزرگی برای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است؛ پدری که خود را آماده می‌کند عزیزترین و گرانبهاترین داشته خود را به قربانگاه ببرد، شهید محسن حججی اسماعیل زمان ما است.
شهید محسن حججی اسماعیل زمان ما است + فیلم