شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

ارتش سوریه شهر تاریخی تدمر را به طور کامل از چنگال تروریست‌ها آزاد کرد. 

شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

(image)

ارتش سوریه شهر تاریخی تدمر را به طور کامل از چنگال تروریست‌ها آزاد کرد. 
شهر تاریخی «تدمر» به طور کامل آزاد شد 

روزنامه ایران

خرید غذا