شهریاری سرپرست باشگاه نفت تهران شد

شهریاری سرپرست باشگاه نفت تهران شد

سرپرست جدید باشگاه نفت تهران که توسط شرکت بهنام پیشرو کیش خریداری شده است، منصوب شد.

شهریاری سرپرست باشگاه نفت تهران شد

(image)

سرپرست جدید باشگاه نفت تهران که توسط شرکت بهنام پیشرو کیش خریداری شده است، منصوب شد.
شهریاری سرپرست باشگاه نفت تهران شد

خرید کریو

مد روز