شهردار پرند استعفا کرد

شهردار پرند استعفا کرد

شهردار پرند با تقدیم استعفای خود به شورای اسلامی شهر به ۱۸ ماه فعالیت خود دراین نهاد خاتمه داد.

شهردار پرند استعفا کرد

(image)

شهردار پرند با تقدیم استعفای خود به شورای اسلامی شهر به ۱۸ ماه فعالیت خود دراین نهاد خاتمه داد.
شهردار پرند استعفا کرد

دانلود ها پلاس